Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon ammatillista toimintaa, jonka tavoitteena on psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisääntyminen. Psykoterapiaan hakeudutaan usein kotiympäristön, koulun tai työelämän arjen selviytymistä haittaavien psyykkisten oireiden vuoksi. Psykoterapiaan voi hakeutua myös itseymmärryksen syventymiseksi ja oman minuuden vahvistumiseksi, vaikka ei kokisi omassa arjessa elämää suuresti haittaavia oireita.

Psykoterapiasuhde perustuu luottamukselliseen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen, jossa kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemus on keskeisellä sijalla. Itselle sopivaa psykoterapiamuotoa ja psykoterapeuttia etsiessä voi hakeutua psykoterapia-arviointikäynneille ja saada näin kuvaa yhteistyön onnistumisen mahdollisuuksista.

Psykoanalyyttinen/psykodynaaminen psykoterapia

Psykoanalyyttinen, psykodynaaminen psykoterapia on yhdessä tehtävää työtä, jossa on erityinen tila oman minuuden tutkimiseen ja eheyttämiseen. Yhteistyön tavoitteena on auttaa psyykkisen työn tekemisessä. Hoidon kautta on mahdollista saada uudenlaista elävyyttä ja vapautta mieltä kuormittaneisiin asioihin ja tunteisiin. Ihmissuhteissa kohtaamme toisia usein menneisyyden ihmissuhdekokemusten kautta. Psykoanalyyttisessä psykoterapiasuhteessa nämä tunteet voivat tulla hyvin voimakkaasti läsnä oleviksi, jolloin niitä on mahdollista yhdessä tutkia ja saada ymmärrystä tunteitten taustalla oleville menneisyyden kokemuksille.

Pienempien lasten kohdalla puhutaan psykoterapiasta usein leikkiterapiana. Leikkiterapian tavoitteena on auttaa lasta vapautumaan kehitystä vaikeuttavista esteistä. Leikkiterapiassa psyykkinen työ tehdään lapsen tahdissa ja lapsen mielelle annetaan tilaa työskennellä leikin ja kuvien kautta.

Taidepsykoterapia

Psykoterapeutti Seija Prusti, Seinäjoki psykoterapia

Taidepsykoterapia on psykoterapian erityismuoto, jossa vuorovaikutus tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu. Psykoanalyyttinen taidepsykoterapia toimii samoilla periaatteilla kuin psykoanalyyttinen psykoterapia. Psykoterapiassa tehty kuva auttaa tunnistamaan eri puolia itsestä ja lisää itsetuntemusta eritavalla kuin mihin yksin sanat kykenevät.

Vanhempien ohjaus- ja tukikäynnit

Vanhempien ohjaus ja tukikäynneillä tarkoitetaan lapsen tai nuoren psykoterapiahoitoon liittyviä vanhemman tai vanhemman asemassa olevan aikuisen käyntejä. Käynnit voivat olla joko lasta hoitavalla psykoterapeutilla tai kuten usein nuoren kohdalla on, kokonaan toisella psykoterapeutilla. Käyntien tarkoituksena on vanhempien auttaminen ja tukeminen vanhemmuudessa lapsen psykoterapiahoidon ajan. Käynneillä vanhemmalla on mahdollisuus kohdata omaa vanhemmuuttaan ja vanhemmuuden herättämiä tunteita.

Työnohjaus

Työnohjaussuhde on erilainen kuin psykoterapiasuhde. Työnohjauksessa keskustelun ja yhteisen tutkimisen keskiössä ovat työ ja sen vaatimukset, sekä henkilökohtaiset kokemukset niistä. Työnohjaus on tärkeää työn kuormituksen säätelemiseksi, työssä jaksamiseksi ja työssä uupumisen ennaltaehkäisyksi. Työnohjauksessa hahmotellaan työn asemaa muun elämän kokonaisuuteen.